การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะด้านใดที่ควรมีเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  หรือ lifelong learning เป็นหนึ่งของรูปแบบการเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาทักษะของตัวเอง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียนผ่านสถานศึกษา lifelong learning ยังเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้า และช่วยให้พร้อมกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทักษะที่ควรมีสำหรับ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

  1. ความคิดสร้างสรรค์ – เป็นสิ่งที่จะทำให้การเรียนรู้ไม่มีขอบเขตที่จำกัด และช่วยพัฒนาความคิดในด้านอื่น ๆ ได้ดีอีกด้วย
  2. การแก้ปัญหา – เป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต และยังช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เพราะในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงจนเกิดปัญหา ก็จะสามารถรับมือได้อย่างไม่ยากมากนัก
  3. การคิดเชิงวิพากษ์ – การที่เรากล้าคิด กล้าถาม กล้ามแสดงความเห็นที่แตกต่างออกไป จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้
  4. การเป็นผู้นำ – ทักษะการเป็นผู้นำ จะช่วยให้เป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจ และยังสามารถนำความรู้ที่มีไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้อีกด้วย
  5. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีทักษะการสื่อสาร – แนวโน้มจากนี้เป็นต้นไปการศึกษาเรียนรู้ หรือการทำธุรกิจล้วนจะเป็นรูปแบบออนไลน์ หากพัฒนาการสื่อสารในด้านนี้ ในอนาคตก็จะช่วยให้เราปรับตัวได้ง่ายมากขึ้น
  6. การประสานงาน – ทักษะการประสานงาน หรือการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับผู้อื่น จะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
  7. การจัดการข้อมูล – ในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูล ทำให้การเรียนรู้มีมากมายหลายทาง การจัดการข้อมูลจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาทักษะเรียนรู้ได้หลายได้ที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต
  8. การปรับตัว – ในยุคปัจจุบันสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ การเรียนรู้เพิ่มทักษะจะทำให้เราปรับตัวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสิ่งที่คาดไม่ถึงในอนาคตได้
  9. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีความอยากรู้อยากเห็น – ความอยากรู้อยากเห็น ขี้สงสัย ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะจะช่วยกระตุ้นให้เราแสวงหาคำตอบ จึงส่งผลให้เราเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปตลอดชีวิต

การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสิ่งที่มีตั้งแต่ในวัยเด็กเรื่อยไปจนถึงวัยชรา ซึ่งไม่มีวันหมดอายุไม่มีทางสิ้นสุด และการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ก็ล้วนเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต ถึงแม้การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อาจจะลำบากบ้าง แต่หากตั้งใจก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต